Nieuwsbrief 2022 2023 nummer 1

Beste allemaal,
De activiteiten van onze ‘Zomer van de Vleugel’ lopen stilaan op hun einde.  Op 20 augustus is er nog wel een fietstocht gepland (contactpersoon: Hilde Broeckhoven).
Maar een nieuw Vleugel-werkjaar kondigt zich aan en start op 3 september met een eerste (school)viering.  We komen daarvoor samen in de onthaalruimte van de H.Geestkerk, Mechelse steenweg 135, 2018 Antwerpen om 18 uur.
Tijd dus om een nieuwsbrief samen te stellen en rond te sturen.

Zaterdag 3 september :  Viering met als thema: Onderwijzen is iemand de ogen openen om die te laten zien wat hij of zij voordien niet zag

In 1985 sprak de Amerikaanse moraaltheoloog Richard McConmick in Leuven de volgende zin uit:  “To teach is to open someone’s eyes, to let him see what he didn’t see before”.  Vertaald betekent dat:  Onderwijzen is iemand de ogen openen om die te laten zien wat hij of zij voordien niet zag.
Deze zin werd werd het motto van Jan Maes als godsdienstleerkracht.  Jezus werd door zijn leerlingen immers ook aangesproken met rabbi of meester, en ook hij opende en opent nog steeds ogen.  Maar de leraar als “eyeopener” is ook een mooie leidraad om er begin september het school- en academiejaar mee aan te vatten.
Ook deze viering zal deels een wat andere vorm hebben dan anders omdat er net zoals in de slotviering van afgelopen juni zal gewerkt worden met verschillende videofragmenten van “meesters” die onze ogen willen openen.  En we gaan weer samen kunnen zingen  met liederen van Oosterhuis
Deze viering werd voorbereid door Jan Maes.
Plaats:  Onthaalruimte naast de H. Geestkerk

Zaterdag 17 september om 18 uuur organiseren we een Klankbordgroep.

Iedereen die zich betrokken voelt bij de Vleugel is zéér welkom om mee te denken over ‘wat na juni 2023?’
Een woordje uitleg.  Op de afgelopen Denkdag van 30 april hebben we vastgesteld dat er geen draagkracht en perspectief meer is om het huidig format van vieringen en bijeenkomsten in de toekomst verder te zetten.
We organiseren wèl het huidig Vleugeljaar 22/23. En in dit jaar onderzoeken we of we meer eenvoudige en haalbare initiatieven rond zingeving en spiritualiteit kunnen ontwikkelen.
Activiteiten die minder organisatie vragen maar gelijkgezinde zinzoekers de gelegenheid geven mekaar te inspireren.
Op de Klankbordgroep van 17 september starten we hiermee door het bijeen leggen van ideeën, suggesties, aandachtspunten, enz die leven in de Vleugelgemeenschap
Kun je er die avond niet bij zijn maar wil je graag meedenken ?  Stuur dan je ideeën en tips ten laatste woensdag 14 september naar harry.harding@telenet.be.
Let op !  De klankbordgroep gaat uitzonderlijk door in de SAKRISTIE, ingang via de kerk.

Mededelingen:

Een gedrukte folder van het nieuwe werkjaar is beschikbaar vanaf de eerste viering in september.

In de kalender vind je de activiteiten al die we in gepland hebben tot en met Kerstmis.

Werkten mee aan deze Nieuwsbrief: Jan Maes – Marianne – Hilde – Harry

Als je voortaan deze nieuwsbrief graag in je mailbox zou ontvangen, stuur dan een mail naar harry.harding@telenet.be