Nieuwsbrief 2018/2019 nummer 7

Beste allemaal,
Morgen stappen we in de Lente en kunnen we weer uitkijken naar zonnige en warme dagen.   Met dit vooruitzicht kun je in deze nieuwsbrief zeker wat vinden dat je aanspreekt:  vieringen, samenkomsten en meerdere initiatieven.
Voor de vieringen en samenkomsten vind je ons op het gekende adres:  Sint-Annakerk, Goedendagstraat 46 in Borgerhout telkens
om 18 uur.
Steeds hartelijk welkom.

Zaterdag 6 april :

‘De spankracht van het voorlopige’

Wat we allemaal gemeenschappelijk hebben is onze voorlopigheid  Heel ons leven is ervan doordrongen.  De voorlopigheid van relaties, gezondheid, carrière, levensdroom, talenten, levenspad . . . En langs de andere kant proberen we er greep op te krijgen.  Verlangen naar stabiliteit door op zoek  te gaan naar een ankerpunt.  Dat wat zin geeft,  een ijkpunt is, een kompasfunctie heeft.  De spankracht van het voorlopige, broeder Roger Schutz, stichter van de gemeenschap van Taizé, noemde het ooit  “La dynamique du provisoire”.  Het heeft iets vrij, bijna onbekommerd.  Zoiets wat men vroeger “De vrijheid van de kinderen Gods noemde”.  Augustinus zegde ooit: ” Heb lief en doe dan wat je wilt”.
Jan De Meulder gaat voor, Jan Verachtert doet de toelichting.

Zaterdag 20 april :

Paasviering: ‘Het lied van de Mensenzoon’

De Paasviering is opgebouwd rond  ‘Het lied van de Mensenzoon’:  een hymne die Paulus neerschreef in zijn brief aan de
Pilippenzen 2,6-11,  en twee liederen van Huub Oosterhuis die op deze tekst gebaseerd zijn.   Het ‘Lied van de Mensenzoon’ gaat niet alleen over Jezus, onze ‘leidsman en lotgenoot’, maar ook over ons allemaal.   De tekst schetst de weg die iedere mens die authentiek mens wil zijn, kan en moet gaan.  Als veel mensen daarvoor kiezen, dan wordt het werkelijk Pasen.
Jan De Meulder gaat voor, Paul Kevers doet de toelichting.

In de paasviering zingen we een nieuw lied ‘Hoort en ziet het levend woord’: nummer 169 in onze liedbundels.  Krissie gaat het ons aanleren en samen met ons inoefenen, vlak voor de start van de paasviering, om 17.50 uur.
Wij vragen dus aan iedereen om, zo mogelijk, al om 17.50 uur  in de kerk aanwezig te zijn.  Dan wordt het vast een mooie viering!

Mededelingen:

– Vleugel Plus:

zie in de rubriek ‘Vleugel Plus’

– Zomer van de Vleugel:

Activiteiten voor de “Zomer van de Vleugel” worden voortaan ook opgenomen in de Nieuwsbrief Vleugel Plus én in de kalender van de Vleugel die       je op de website vindt.
Graag jullie voorstellen bezorgen aan Maria Polfliet maria.polfliet@telenet.be

– Broederlijk Delen:

Op 28 maart van 14 u tot 17 u is er in de kleine kapel op Stuivenberg een koffie stop voor Broederlijk Delen.
Adres:  Lange Stuyvenbergstraat 72 -74 , 2060  Antwerpen;   ingang in de garagepoort.

– Klankbordgroep van 2 maart:

Een kort verslag: de werkgroep locatie stelde voor om tegen het volgende werkjaar te verhuizen naar de ontmoetingsruimte van de H.Geest-kerk op de Mechelsesteenweg. ‘Bereikbaar zijn voor openbaar vervoer’ was een bepalend criterium.
Jan De Meulder bracht verslag uit over de mini-denkdag, met een overzicht van wat er nodig is voor de vieringen, van de rol van de trekkers (voor hen komt er een nieuw draaiboek) en die van de voorgangers. De bijeenkomsten (3e zaterdag) moeten nog groeien.
Daarna werd in groepjes gebrainstormd over de thema’s voor 2019-2020, zowel voor de vieringen als voor de bijeenkomsten. Een kleine werkgroep zal de verslagfiches verwerken tot een samenhangend geheel. Op de denkdag wordt de programmatie definitief opgemaakt.
Vervolgens kwam de structuur van de Vleugel aan bod. We willen die aanpassen aan het bredere aanbod, dus met de Bijeenkomsten en Vleugel Plus.
De vergadering besloot met de gebruikelijke rondvraag bij de aanwezigen.

– Passieconcert: O Crux Fidelis:

Vrijdag 29 maart om 20 uur in de kerk O.-L.-Vrouw Koningin in Schoten, door vocaal ensemble Continuo.

Werkten mee aan deze nieuwsbrief:   Jan DM – Magda – Marijke – Frie – Maria P. – Els B. – Jean-Marie – Harry

Als je deze nieuwsbrief voortaan graag in je mailbox zou ontvangen, stuur dan een mailtje naar harry.harding@telenet.be